Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci: LUCKY ANIMALS, s.r.o., Topoľová 1650/62, 955 01 Topoľčany, IČO: 54 250 943

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Nákup v elektronickom obchode luckyanimals.eu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Predmetom predaja sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu www.luckyanimals.eu .

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu luckyanimals.eu , ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená do troch pracovných dní od odoslania oznámenia o prijatí jeho objednávky.

OBJEDNÁVKA TOVARU

Tovar si môže objednať:

Vyplnením objednávky v elektronickom obchode

Emailom na adrese.:

info@luckyanimals.eu

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do troch pracovných dní e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.

Náš pracovník môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDAVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku,daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote, splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Potvrdiť na faktúre prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednania tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru formou:

• hotovostnej platby pri osobnom prevzatí tovaru

• dobierkou prostredníctvom kuriéra v mieste dodania tovaru

• prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predávajúceho

Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom alebo telefonicky „potvrdenie objednávky“

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a cena za doručenie tovaru.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v elektronickom obchode luckyanimals.eu

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v elektronickom obchode v čase objednania tovaru.

Predávajúci – LUCKY ANIMALS, s.r.o nie je platcom DPH.

Ceny na stránke wwww luckyanimals.eu sú uvedené s DPH.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kuriérom / Slovenskej pošty .

Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej na internetovom elektronickom obchode.

Ak je tovar na sklade, bude najneskôr odoslaný kupujúcemu do dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky, ktorú posielajú naši pracovníci e-mailom, alebo telefonicky.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom , alebo telefonicky a oznámia Vám termín odoslania.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje kupujúcemu poplatky vo výške stanovenej podľa cenníka Slovenskej pošty.

VRÁTENIE TOVARU

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť objednaný tovar. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. V prípade platby vopred mu vráti zaplatenú sumu za objednaný tovar v plnej výške , najneskôr do 14 pracovných dní na bankový účet kupujúceho.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim napr. Chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. Z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho za nasledujúcich podmienok:

• tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

• tovar nesmie byť použitý

• tovar musí byť nepoškodený,

• tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, dokladu o kúpe atd.

tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy , doporučene neznamená na dobierku

pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade, že kupujúci odstúpi od potvrdenej objednávky a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15 % sumy z celkovej objednávky. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky si LUCKY ANIMALS, s.r.o. vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby (Slovenská pošta, DPD)

V prípade nadrozmerných zásielok (nad 50kg) je poplatok za doručenie dojednaný individuálne

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode agrohase.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je od 12 do 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci ,alebo jej častí spôsobené používaním.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vaše osobné dáta považujeme za prísne dôverné, sú uložené v našej databáze.

Vážený klient,

Týmto si dovoľujeme dať do Vašej pozornosti zmenu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Dňa 25. mája 2018 nadobudla účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne nadobudne účinnosť aj nový zákon č. 18/2018 Z. Z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v zásade v celom rozsahu preberá znenie Nariadenia GDPR.

Ak v minulosti ste spoločnosti LUCKY ANIMALS, s.r.o, so sídlom : Topoľová 1650/62 95501 Topoľčany  , IČO 54 250 943, udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov. Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že udelený súhlas je možné považovať za súhlas udelený v súlade s novou, vyššie uvedenou legislatívou.

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu juri-tom@luckyanimals.org , s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby spoločnosť LUCKY ANIMALS, s.r.o ako prevádzkovateľ spracúvala Vaše osobné údaje.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, kontaktujete nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese info@luckyanimals.eu

Právny základ pre /Osobné údaje/ toto spracovávanie predstavuje paragraf 62, odsek 3, zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach a článku 6 ods. 1, písmeno f) nariadenia GDPR. Je v našom záujme, aby sme posielali reklamu v súlade s požiadavkami, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššieho uvedeného nariadenia.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.